Kamerabevakning

Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning av allmänna ytor

Flera av VGS, Volkswagen Group Sverige AB:s, anläggningar är utrustade med kamerabevakning som tar upp både bilder och video, något ljud spelas inte in. Vilka av VGS anläggningar som har kamerabevakning ser du om de har en skylt uppsatt i eller på anläggningen med information om att anläggningen är utrustat med kamerabevakning. Finns ingen skylt finns inte heller någon kamerabevakning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Volkswagen Group Sverige AB (556084-0968) är det bolaget som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom kamerabevakningen. Där kamerabevakningen bedrivs framgår det av informationen som finns genom skyltning på respektive anläggning och det är VGS, Volkswagen Group Sverige AB som är personuppgiftsansvarig.

Du kan kontakta VGS på: Volkswagen Group Sverige AB Hantverksvägen 9 151 65 Södertälje eller via mail till adressen dataskydd@vwgroup.se. Det går också bra att ringa på 08-553 865 00.

Vilka personuppgifter samlar vi in, vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen och vilken är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

När en person är identifierbar så utgör bilden/inspelningen en behandling av personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och för att utreda och lagföra brott, i syfte att öka tryggheten för personal och kunder samt för att skydda VGS anläggningar och andra tredje parters tillgångar och egendomar.

Behandlingen är nödvändig för att uppnå ändamålet som rör VGS och dess anläggningar, personal, kunders och andra tredje parters berättigade intressen. Detta innebär att VGS anser att våra intressen av att behandla dina personuppgifter för ändamålet väger tyngre än det integritetsintrång som du utsätts för genom behandlingen.

Denna bedömning stöds bland annat på hur och var kamerorna är uppsatta, att det är allmänt och vanligt förekommande med kamerabevakning i publika ytor och att behandlingen sker i enlighet med lagar och riktlinjer för kamerabevakning.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Bilder och videor från entrén sparas i upp till sju (7) dagar och övriga kameror i upp till trettio (30) dagar, varefter det inspelade materialet kommer att raderas.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med och vilken är den rättsliga grunden för den personuppgiftsbehandlingen?

Varje anläggning har en egen kamerautrustning som kan vara ansluten till auktoriserad, bemannad säkerhets- eller kameracentral. Det inspelade materialet delar de respektive anläggningarna med:

  • Rättsvårdande myndigheter efter domstols- och/eller beslut om förundersökning för utredning och lagföring av brott, och av
  • VGS anlitade och auktoriserade bemannade säkerhets- eller kameracentraler när material sparas ner för att skickas till rättsvårdande myndigheter

Överföringen av personuppgifter till tex Polismyndigheten grundar sig på våra rättsliga förpliktelser och Polismyndigheten blir självständigt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi för över. När vi sparar ner materialet på våra IT-system så delar vi dina personuppgifter med våra säkerhets- eller kameracentralers IT-lösningar. De behandlar då dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem som innehåller instruktioner om hur de får behandla personuppgifterna, i enlighet med Dataskyddsförordningens regler.

Vi för inte dina personuppgifter till något land utanför EU/EES (så kallat tredje land).

Vad har du för rättigheter och hur utövar du dem?

Du har rätt att begära ett registerutdrag på de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering och begränsning av de personuppgifter som avser dig samt rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Huruvida du sedan har rätt till rättelse, radering, begränsning och om din invändning resulterar i att du inte kamerabevakas bedöms i det enskilda fallet.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess upprepande art, kan du få ett nekande svar och kan därefter lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

För att vi ska kunna hantera din begäran om tillgång (registerutdrag), rättelse, radering och begränsning och din invändning så måste du identifiera dig, antingen personligen på anläggningen där du varit i som har kamerabevakning, eller genom att exempelvis visa upp/skicka in ID-handling till VGS. Du måste även specificera vilket datum och vid vilket ungefärligt klockslag du besökte anläggningen. Gör du inte detta kommer vi inte att kunna hantera din begäran.

Vill du göra gällande dina rättigheter kan du vända dig till vår kundtjänst i första hand telefon 08-553 865 00 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@vwgroup.se

Vill du lämna ett klagomål?

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta VGS dataskyddsombud på dataskydd@vwgroup.se eller vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området för att framföra klagomål.

För vidare information vänligen se www.imy.se

Utskrift_Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning av allmänna ytor.pdf