19 mar 2021 | Pressmeddelande

Audi trotsade coronapandemin med ett robust resultat för räkenskapsåret 2020

Även under ett utmanande år som 2020 fortsatte Audi transformationen av företaget mot hållbar och uppkopplad premiummobilitet med full kraft. Pandemin resulterade i lägre leveranser och omsättning under det första halvåret. Tack vare ett starkt andra halvår och ett ännu starkare fjärde kvartal uppgick försäljningsintäkterna till totalt ca 50 miljarder euro under räkenskapsåret 2020. Rörelseresultatet före extraordinära poster var 2,7 miljarder euro och försäljningsmarginalen före extraordinära poster 5,5 procent. Nettokassaflödet fortsätter vara en styrka hos företaget med 4,6 miljarder euro och fortsatt kostnads- och investeringsfokus. Audi fortsätter sin konsekventa plan för e-mobilitet. Enbart under 2021 fördubblas antalet helt eldrivna modeller samtidigt som utbudet förstärks med ännu fler laddhybrider. Med förbehåll för utvecklingen av coronapandemin och leveranssituationen av halvledare ser Audi på 2021 med försiktigt optimism.

“Audi har mött utmaningarna med beslutsamhet under det gångna året och gjort allt för att komma stärkt ur krisen”, säger Markus Duesmann, CEO för AUDI AG. “De globala konsekvenserna av coronapandemin hade en avgörande påverkan på vårt räkenskapsår. Efter en global kollaps i efterfrågan på bilar, återkom stabiliteten senare under året – först i Kina, därefter i Europa och USA. Under det fjärde kvartalet kunde vi summera året med ett leveransrekord – som det mest framgångsrika kvartalet i företagets historia. Totalt intjänades en försäljningsmarginal före extraordinära poster på 5,5 procent under räkenskapsåret 2020. Prestationen är också resultatet av ansvarsfull krishantering under coronapandemin och framförallt en stark teamprestation. Jag är imponerad av förändringsviljan och flexibiliteten hos Audis medarbetare.”

De totala leveranserna från Audi-märket uppgick till 1,692,773 bilar under 2020 (2019: 1,845,573). Minskningen med ca 8 procent p.g.a. pandemin var betydligt lägre än tillbakagången på nära 15 procent på totalmarknaden. Efter en tuff start på året skedde en stark återhämtning. Med 505,583 leveranser (Q4 2019: 488,471) avslutade Audi räkenskapsåret med det mest framgångsrika kvartalet i företagets historia. Orsaken till den starka avslutningen var en aktiv krishantering av coronapandemin inom företaget och återhämtning på nyckelmarknader. Med utökade digitala försäljnings- och servicetjänster reagerade Audi även flexibelt på utmaningarna under pandemin.

Under 2020 var framförallt de större och SUV-modellerna framgångsrika. Leveranserna av Audi Q3 och Audi A6 ökade med 18,1 respektive 11,8 procent jämfört med föregående år. Helt eldrivna Audi e-tron, inkluderat Audi e-tron Sportback, var den globalt mest sålda elbilen av de tyska premiumtillverkarna, med en efterfrågeökning på nästan 80 procent jämfört med föregående år. Audi e-tron gav därmed ett avgörande bidrag till uppfyllandet av koncernens mål för CO2 -utsläpp. Även Audi Sport GmbH bidrog resultatmässigt med en ökning på 16,1 procent jämfört med föregående år.

Volymmässigt uppgick försäljningsintäkterna för Audi-koncernen till 49,973 miljoner euro (2019: 55,680). Rörelseresultatet före extraordinära poster var 2,739 miljoner euro (2019: 4,509). Det motsvarar en försäljningsmarginal före extraordinära poster på 5,5 procent (2019: 8,1) . Framförallt hjälpte det fjärde kvartalet till att mer än balansera förlusterna under det första halvåret. Den starka prestationen kan tillskrivas ökningen av antalet levererade bilar på marknader som återhämtat sig. Audi fortsatte dessutom med en strikt kostnads- och investeringsdisciplin.

Implementeringen av Audi Transformation Plan (ATP) bidrog positivt till den finansiella utvecklingen. Inom planen sjösattes åtgärder med ett totalt värde på 2,6 miljarder euro (2019: 2,5). Besparingarna påverkade i stor utsträckning rörelseresultatet och kommer ha en fortsatt påverkan under de kommande åren. Sedan två år tillbaka har programmet förbättrat effektiviteten och frigjort 7 miljarder euro. Målet är att uppnå totalt ca 15 miljarder euro till 2022 genom åtgärder på kostnads- och intäktssidan. Överenskommelsen från 2019, kallad Audi.Zukunft, gav även ett märkbart bidrag tack vare sänkta personalkostnaderna. Företaget håller fast vid sin anställningsgaranti fram till 2029 och säkerställer långsiktig konkurrenskraft genom plattformsorienterad fabriksbeläggning.

“Även under ett turbulent år som 2020 visade Audi sin robusta och sunda affärssituation,” säger Arno Antlitz, CFO för AUDI AG. “Under coronapandemin har vi förstärkt investerings- och kostnadsfokus, utan att kompromissa när det gäller produkterna eller Audi-märkets position för framtiden. Både Audi Transformation Plan och Audi.Zukunft är väl etablerade och gav viktiga bidrag till Audi-koncernens resultat som är mer än respektabelt, och har möjliggjort att vi kan fortsätta investera i elektrifiering och digitalisering av våra produkter.”

Det finansiella resultatet i Audi-koncernen ökade jämfört med föregående år till 1,618 miljoner euro (2019: 713). Huvudorsaken var framgången för Audi-märket i Kina, där återhämtningen var märkbar redan i mars 2020 och de månatliga leveranssiffrorna från föregående år överskreds från april och framåt. De totala leveranserna i Kina ökade med 5,4% jämfört med föregående år – trots nedgången i marknaden. Dessutom hade försäljningen av Audi Electronics Venture GmbH inom Volkswagen-koncernen en positiv inverkan på det finansiella resultatet med ca 589 miljoner euro. Det slutliga resultatet före skatt var 4,187 miljoner euro (2019: 5,223) .

För sina insatser under ett extremt utmanade år belönades Audis medarbetare genom vinstdelning. För en specialiserad medarbetare på de tyska fabrikerna uppgick summan till 1080 euro (2019: 3880). Även inom Audis dotterbolag finns överenskommelser om vinstdelning. Audi gav dessutom en speciell bonus på 1200 euro till anställda inom AUDI AG med kollektivavtal som en uppskattning för deras flexibilitet och engagemang under coronapandemin.

Det traditionellt starka nettokassaflödet ökade till 4,589 miljarder euro (2019: 3,160). Det kan huvudsakligen tillskrivas en striktare kontroll av investeringar och kostnader. Framförallt minskade andelen fasta investeringar till 3,8 procent (2019: 4,9 procent). Försäljningen av aktieinnehav inom Volkswagen-koncernen hade en positiv effekt på nettokassaflödet på 1,5 miljarder euro. Nettolikviditeten på 22,377 miljoner euro (2019: 21,754) kvarstod därmed på en stabilt hög nivå.

För att möta utmaningarna vid transformationen av bilindustrin samlar Volkswagen-koncernen sina resurser. Under 2020 överfördes därför minoritetsägarandelar i AUDI AG till Volkswagen AG. Det var ett viktigt steg för en fortsatt konkurrenskraftig position för framtiden. Synergierna inom Volkswagen-koncernen kan nu nyttjas ännu mer effektivt. Ett tydligt exempel är det täta samarbetet inom koncernen i Car.Software.Organization som grundades i mitten av 2020, där mjukvarukompetens samlas för samtliga koncernens märken. Det nya företaget, där Audi:s CEO Markus Duesmann är styrelseordförande, utvecklar en gemensam elektronisk arkitektur för alla märken. I slutet av 2024 kommer mjukvaruplattformen ha sin premiär i den första Audi-modellen som baseras på Artemis-projektet. Systemet kommer därefter integreras stegvis i alla modeller inom Volkswagen-koncernen. Genom den budgetmässiga överföringen av utvecklingskostnader till Car.Software Organization och genom effektivitetsvinster inom utvecklingsavdelningen, sjönk andelen forsknings- och utvecklingskostnader under 2020 till 7,3 procent (2019: 7,9).

Investeringar i kommande modeller och framtidsteknik kvarstår orörda för de fyra ringarna. Audi tar därmed stora kliv framåt i sin elektrifieringsoffensiv även under pandemin. Den affärsmässiga och strategiska inriktningen kan avläsas i de planerade investeringarna under de kommande fem åren. Nästan hälften av investeringarna på 35 miljarder euro kommer att gå till framtidsteknik – ca 15 miljarder euro av dessa till enbart eldrift och hybridisering.

Under 2021 kommer för första gången mer än hälften av alla nyintroducerade modeller att vara laddbara. Lanseringarna inleddes i februari med världspremiären av Audi e-tron GT, den första helt eldrivna modellen som Audi tillverkar i Tyskland. I mitten av april är det världspremiär för Audi Q4 e-tron och Audi Q4 e-tron Sportback, som erbjuder ett attraktivt insteg till eldriven premiummobilitet. Audi fortsätter även utöka antalet laddhybrider och erbjuder nu ett dussin varianter. Fram till 2025 planerar Audi för mer än 20 helt eldrivna modeller och siktar på att fortsätta expansionen av laddhybrider. Företaget förutspår att ca en tredjedel av den globala försäljningen skall bestå av helt eldrivna och laddbara modeller tills dess.

Vid implementeringen av den elektriska färdplanen spelar den kinesiska marknaden en avgörande roll. Företaget fortsätter utöka sin närvaro och omsätta sin nya affärsmodell. En viktig milstolpe är grundandet av ”Audi FAW New Energy Vehicle Company” tillsammans med mångåriga samarbetspartnern FAW. Från 2024 kommer elbilar tillverkas i Changchun för den kinesiska marknaden. Dessa ska baseras på den nya elbilsplattformen Premium Platform Electric (PPE) som Audi utvecklar tillsammans med Porsche. “Kina är relevant för oss när det gäller tekniska impulser och en nyckelfaktor för Audi’s långsiktiga framgång,” säger Audis CEO Markus Duesmann. “Speciellt inom premiumsegmentet ser vi en enorm potential i Kina och kommer därför att stärka vår produktportfölj på vår största marknad.” I slutet av 2021 kommer tolv Audi-modeller tillverkas i Kina tillsammans med det sedan länge etablerade joint venture-företaget FAW-Volkswagen.

Under 2021 förväntar sig Audi-koncernen en återhämtning i den globala ekonomin, med förbehåll för utvecklingen av coronapandemin. “Vi ser fram emot 2021 med försiktig optimism”, säger Arno Antlitz. “Vi vill fortsätta på det starka momentum från det fjärde kvartalet. Vårt ambitiösa mål är att växa signifikant jämfört med förra året.” Baserat på sitt attraktiva produktutbud förväntar sig Audi-koncernen en tydlig ökning av leveranser och försäljningsintäkter. Under 2021 planerar företaget för en försäljningsmarginal på mellan 7 och 9 procent och siktar därmed på att nå sin strategiska målkorridor på 9 till 11 procent. Premiumtillverkaren prioriterar produktrelaterade investeringar och sänker sin strategiska målkorridor för fasta investeringar med en procent till mellan 4 och 5 procent av rörelseresultatet. Istället intensifierar Audi investeringarna i produkter och framtidsteknik. Istället för 5 till 6 procent som hittills, planerar Audi avsätta 6 till 7 procent av försäljningsintäkterna till forskning och utveckling – och understryker därmed sin innovativa styrka och fortsatta transformation till hållbar och uppkopplad premiummobilitet.

Ladda ned årsrapporten här