28 okt 2021 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernens resultat för tredje kvartalet minskade jämfört med föregående år på grund av halvledarbristen – lönsamhetsmålet för 2021 bekräftat

Den globala halvledarbristen påverkade särskilt Volkswagen-koncernens resultat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 2,8 (3,2) miljarder euro under perioden juli till september, en minskning jämfört med de två första kvartalen i år och den pandemirelaterade svaga perioden föregående år.

 

 

  • Rörelseresultatet före engångsposter under tredje kvartalet minskade med 12,1 procent till 2,8 miljarder euro jämfört med den pandemirelaterade svaga siffran föregående år, på grund av leveransproblem; försäljningsmarginalen på 4,9 procent, ned från 5,4 procent
  • Koncernens volymvarumärken uppvisar rörelseförluster under tredje kvartalet, verksamheten i Kina oproportionerligt påverkad av halvledarsituationen trots stark efterfrågan
  • Automotive Divisions justerade nettokassaflöde under tredje kvartalet något positivt på 33 miljoner euro och stabilt på 12,4 miljarder euro efter nio månader
  • Rörelseresultatet före engångsposter är fortfarande stabilt till och med september på 14,2 miljarder euro tack vare det starka första halvåret; försäljningsmarginalen på 7,6 procent
  • Koncernen bekräftar lönsamhetsmålet på 6,0 – 7,5 procent för 2021
  • Koncernchef Diess: ”Resultatet för tredje kvartalet visar återigen att vi nu systematiskt måste driva på produktivitetsförbättringen inom volymsektorn. Vi är fast beslutna att behålla vår starka position gentemot etablerade och nya konkurrenter och att kraftfullt genomföra omställningen mot klimatneutral, digital mobilitet med vår strategi NEW AUTO."

Den globala halvledarbristen påverkade särskilt Volkswagen-koncernens resultat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 2,8 (3,2) miljarder euro under perioden juli till september, en minskning jämfört med de två första kvartalen i år och den pandemirelaterade svaga perioden föregående år.

Försäljningsmarginalen före engångsposter sjönk till 4,9 (5,4) procent under tredje kvartalet. Volymvarumärkena påverkades mest under denna period och redovisade rörelseförluster trots fulla orderböcker. På grund av halvledarbristen kunde den höga kundefterfrågan i Kina inte heller mötas. Under årets första nio månader ökade koncernens varumärken leveranserna till kunder med 6,9 procent till 7,0 (6,5) miljoner fordon.

Försäljningsintäkterna ökade mer markant och steg med 20,0 procent under samma period till 187 (155) miljarder euro. Tack vare det starka första halvåret låg rörelseresultatet före engångsposter, som efter nio månader uppgick till 14,2 (2,4) miljarder euro, på en stabil nivå och översteg den pandemirelaterade svaga siffran föregående år. Försäljningsmarginalen var 7,6 (1,5) procent. Automotive Division uppnådde ett justerat nettokassaflöde på 12,4 (4,5) miljarder euro i slutet av september, vilket väsentligt bidrog till finansieringen av koncernens omställning. Trots påverkan på rörelsekapitalet till följd av halvledarbristen var det justerade nettokassaflödet för tredje kvartalet positivt på 33 miljoner euro. Nettolikviditeten i Automotive Division sjönk med 9,4 miljarder euro jämfört med första halvåret till en fortsatt stabil nivå på 25,6 miljarder euro. Här hade Navistar-transaktionen som genomfördes i juli en märkbar effekt på cirka 6 miljarder euro. Dessutom skedde en utdelning på 2,4 miljarder euro till Volkswagens aktieägare under tredje kvartalet. Volkswagen-koncernen bekräftade sina mål gällande försäljningsmarginalen för helåret 2021 på 6,0 till 7,5 procent.

– Resultatet för tredje kvartalet visar återigen att vi nu systematiskt måste driva på produktivitetsförbättringen inom volymsektorn. Vi är fast beslutna att behålla vår starka position gentemot etablerade och nya konkurrenter och att kraftfullt genomföra omställningen mot klimatneutral, digital mobilitet med vår strategi NEW AUTO, säger koncernchefen Herbert Diess.

Volkswagen-koncernen presenterade sin strategi NEW AUTO i juli, baserad på en kombination av de starka volym-, premium- och sportvarumärkena samt globala teknikplattformar. Strategins mål är att uppnå koncernövergripande stordriftsfördelar och utnyttja synergier till 2030. Planerna inkluderar utrullning av en koncerngemensam mekatronikplattform, ett standardiserat operativsystem och en enhetlig battericell samt etablering av en mobilitetsplattform. Den senare ska påskyndas genom den planerade transaktionen med Europcar som tillkännagavs den 28 juli.

Omställningen ska finansieras med en omfattande uppsättning åtgärder för att minska fasta kostnader och materialkostnader, för att förbättra produktiviteten i produktionen och rörelsekapitalet. Bland annat kommer fabriksanläggningen i Wolfsburg att förberedas för den förändrade konkurrenssituationen genom att etablera Volkswagen-märkets framåtblickande Trinity-projekt och ny teknisk utveckling med en modernisering av anläggningen.

– Efter ett rekordresultat under första halvåret gjorde bristen på halvledare tredje kvartalet det klart för oss att vi ännu inte är tillräckligt motståndskraftiga mot fluktuationer i kapacitetsutnyttjandet. Detta visar tydligt att vi måste fortsätta arbeta resolut med att förbättra våra kostnadsstrukturer och produktiviteten inom alla områden. För att kunna implementera vår NEW AUTO-strategi som planerat och finansiera vår omställning mot e-mobilitet och digitalisering på egen hand behöver vi åstadkomma avgörande förbättringar, säger Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens finansdirektör.

Den operativa verksamheten under Q3 märkbart ned på grund av halvledarsituationen

Efterfrågan är fortsatt hög på koncernvarumärkenas attraktiva modeller. Enbart på koncernens hemmamarknad i Västeuropa översteg beställningarna på personbilar en miljon fordon i slutet av september, varav 17 procent helelektriska bilar. Under tredje kvartalet ledde dock halvledarbristen till en kraftig nedgång i leveranser på 24,4 procent jämfört med föregående år. De fyra volymvarumärkena var särskilt drabbade, vilket ledde till rörelseförluster mellan juli och september. Däremot utvecklades Financial Services Division mycket starkt under tredje kvartalet med ett rörelseresultat på 1,5 miljarder euro. Resultatet gynnades bland annat av en stark begagnadbilsaffär och en positiv utveckling av riskkostnaderna.

Trots halvledarsituationen fortsatte koncernen framgångsrikt sin globala eloffensiv och levererade 122 100 helelektriska bilar under tredje kvartalet, mer än dubbelt så många jämfört med föregående år (+109 procent). Den globala andelen bilar baserade på Modular Electric Drive Toolkit (MEB) i förhållande till alla elbilar ökade ytterligare till 69 procent under tredje kvartalet. Efter nio månader fick därmed totalt 293 100 kunder leverans av sin nya elbil från ett av koncernens varumärken (+138 procent). Efterfrågan på modeller med laddhybriddrift var också fortsatt hög: i slutet av september hade totalt 246 000 fordon levererats, mer än dubbelt så många jämfört med föregående år (+133 procent).

Särskilt i Kina accelererade ökningen av elbilsmarknaden avsevärt mellan juli och september, då 28 900 elbilar levererades, jämfört med 18 300 under hela första halvåret. De nya ID. City Stores som etablerats i Kina har haft ett högre antal besökare och en högre konverteringsfrekvens än traditionella återförsäljare. Det finns för närvarande mer än 60 ID. City Stores, och antalet förväntas blir 170 i slutet av året. Koncernen siktar fortfarande på att leverera 80 000 till 100 000 fordon från ID.-modellfamiljen i Kina i år, beroende på tillgången på halvledare.

Utvecklingen efter nio månader är fortfarande mycket solid efter ett starkt första halvår

Fram till slutet av september rapporterade Volkswagen-koncernen en ökning i sina globala leveranser på 6,9 procent jämfört med föregående år till 7,0 (6,5) miljoner fordon. Den globala marknadsandelen för personbilar minskade med 0,9 procentenheter under samma jämförelseperiod till 12,1 procent. Medan koncernen kunde öka sin marknadsandel på hemmamarknaden i Europa och i Nordamerika, drabbades Kina, koncernens största enskilda marknad, särskilt hårt av halvledarsituationen, som minskade koncernens andel av marknaden, trots hög efterfrågan.

Den ökade försäljningen, särskilt av fordon med högre marginal, lyfte koncernens försäljningsintäkter avsevärt med 20,0 procent till 186,6 (155,5) miljarder euro. Rörelseresultatet före engångsposter ökade med 11,8 miljarder euro till 14,2 miljarder euro, vilket översteg den pandemirelaterade svagare siffran föregående år. Försäljningsmarginalen före engångsposter landade därför på solida 7,6 procent. Det högre resultatet berodde främst på förbättringar av fordonsförsäljningen, produktmixen och priserna samt positiva effekter från värderingen av råvarusäkringar. Engångskostnader för omstrukturering på 0,7 miljarder euro hos MAN Truck & Bus hade en negativ inverkan.

Resultatet före och efter skatt förbättrades också till 14,2 (2,3) miljarder euro respektive 11,4 (1,7) miljarder euro. Vinsten per preferensaktie nådde därmed en solid nivå på 21,71 euro (2,79).

Automotive Division: kassaflödet och likviditeten minskade under tredje kvartalet på grund av Navistar-förvärvet

Det rapporterade kassaflödet i Automotive Division var hela 7,2 (1,4) miljarder euro efter nio månader. Förvärvet av Navistar hade en effekt på -2,6 miljarder euro under tredje kvartalet, vilket resulterade i en total siffra på -3,0 miljarder euro för denna nyckelindikator under perioden. Justerat för fusioner och förvärv och kassautflöden hänförliga till diesel uppgick nettokassaflödet efter de tre första kvartalen till starka 12,4 (4,5) miljarder euro.

Trots påverkan på rörelsekapitalet till följd av halvledarbristen var det justerade nettokassaflödet för tredje kvartalet positivt på 33 miljoner euro. Nettolikviditeten i Automotive Division är fortfarande mycket stabilt på 25,6 miljarder euro men minskade som väntat under tredje kvartalet, särskilt på grund av förvärvet av Navistar, som hade en total effekt på cirka 6 miljarder euro, samt utdelningen till Volkswagens aktieägare.Kassaflödet var 35,0 miljarder euro i slutet av första halvåret.

Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade till 11,4 (10,2) miljarder euro på grund av nödvändiga framtidsinriktade investeringar i nya modeller, teknologier och mjukvara. FoU-ration sjönk ändå till 7,5 procent under innevarande år, efter en siffra på 8,1 procent under föregående år som berodde på pandemirelaterade låga försäljningsintäkter. Förbättrad investeringsdisciplin och ökad användning av koncernsynergier ledde till betydande framsteg med investeringar. Dessa minskade med 8,3 procent jämfört med föregående år till 5,9 (6,4) miljarder euro. Förhållandet mellan capex och försäljningsintäkter minskade följaktligen markant till 3,9 (5,1) procent.

Utsikter för 2021

Baserat på resultatet under de första nio månaderna 2021 och förvärvet av Navistar, justerar Volkswagen-koncernen sin prognos för nyckeltal.

Risken för flaskhalsar och störningar i tillgången på halvledarkomponenter har intensifierats i hela branschen. Dessa negativa effekter har setts särskilt sedan början av andra halvåret. Följaktligen sänker koncernen sin prognos för leveranser till kunder och räknar med att de kommer att ligga i linje med föregående år, under fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Denna förutsägelse förutsätter framgångsrik begränsning av Covid-19-pandemin och tar hänsyn till försämringen av leveranssituationen till följd av halvledarbristen. Utmaningar kommer särskilt att uppstå från den ekonomiska situationen, den ökande konkurrensen, instabila råvaru- och valutamarknader, säkrande av leveranskedjor och strängare utsläppsrelaterade krav. Volkswagen-koncernens försäljningsintäkter 2021 förväntas bli betydligt högre än föregående år. När det gäller rörelseresultatet före och inklusive engångsposter fortsätter koncernen dock att räkna med en försäljningsmarginal på mellan 6,0 och 7,5 procent, vilket ingår i den höjda prognosen som lämnades vid halvårsskiftet.

Automotive Division förväntar sig att lägre kassautflöden från diesel och en markant ökning av effekter från fusioner och förvärv, inklusive förvärvet av Navistar, kommer att leda till en märkbar ökning av nettokassaflödet jämfört med föregående år. Nettolikviditeten förväntas ligga på en stabil nivå, klart lägre än föregående år.

En tabell över resultatet finns bifogad till pressmeddelandet samt på Volkswagen Newsroom.