28 okt 2022 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernens rörelseresultat ökar och återhämtningen i Kina accelererar

Volkswagen-koncernen rapporterade ett stabilt resultat för tredje kvartalet i en tuff global miljö. De totala fordonsleveranserna till kunderna ökade under Q3, och det totala rörelseresultatet ökade från 2,6 miljarder euro under ett leveransbegränsat kvartal 3 2021 till 4,3 miljarder euro. Koncernens finansiella resultat under Q3 visar hur åtgärder för att stärka leveranskedjorna framgångsrikt har bidragit till att mildra ett utmanande globalt landskap.

  • Rörelseresultatet före engångsposter Q1-Q3 på 17,5 miljarder euro återspeglar en rörelsemarginal på 8,6 %

  • Volkswagen-koncernen bekräftar en marginalprognos på 7 % till 8,5 % i den övre delen av intervallet

  • De totala intäkterna för Q3 ökade från 56,9 miljarder euro till 70,7 miljarder euro jämfört med Q3 2021 med begränsade leveranser

  • Rörelseresultatet för Q3 ökade jämfört med föregående år till 4,3 miljarder euro. Q3-marginal på 6 % belastad av extraordinära poster på 1,6 miljarder euro

  • Accelererad återhämtning i Kina med 27 % ökade leveranser under Q3

  • Upprampningen av elbilar fortsätter, med 22 % fler leveranser under Q3 och en accelererande andel elbilar på 6,8 %; produktionsstart för ID.4 i USA

  • Framgångsrik börsintroduktion av Porsche, där intäkterna används för att påskynda omställningen samt avkastning till aktieägarna via särskild utdelning

  • Oliver Blume, Volkswagen-koncernens VD: "Under det tredje kvartalet tog Volkswagen-koncernen ett stort kliv mot att skapa mer hållbart värde för aktieägarna. Jag är glad att se att vi har gjort framsteg i Kina och USA och tagit ytterligare ett steg mot att säkra tillgången på råmaterial för att kunna leverera enligt våra ambitiösa elbilsplaner."

  • Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens CFO och COO: "Vi har återigen visat Volkswagen-koncernens ekonomiska motståndskraft i en utmanande miljö. Kvartalet var ytterligare ett steg mot att uppnå våra ambitiösa helårsmål."

Resultatet drevs av stark lönsamhet, i synnerhet inom segmenten Premium och Sport & Luxury samt Financial Services. Varumärkesgruppen Premium uppnådde 14,1 % marginal och Sport & Luxury 19,4 % marginal, vilket understryker koncernens fortsatta prissättningsdisciplin och goda kostnadsutveckling. Sammantaget tyngdes dock rörelseresultatet av engångskostnader på cirka 1,6 miljarder euro i samband med omvärderingseffekter på grund av koncernens nedlagda verksamhet i Ryssland och kostnader i samband med Porsches börsintroduktion. Dessutom fokuserar Volkswagen-koncernen på utvecklingsaktiviteter för autonom och högautomatiserad körning. Det finansiella resultatet har därför belastats med en icke-kontant nedskrivning på 1,9 miljarder euro efter att koncernen dragit sig ur sin investering i Argo AI.

Oliver Blume, Volkswagen-koncernens VD: "Under det tredje kvartalet tog Volkswagen-koncernen ett stort kliv mot att skapa mer hållbart värde för aktieägarna. Den lyckade börsintroduktionen av Porsche har visat på våra varumärkens fortsatta styrka och möjligheten att förverkliga deras fulla potential. När det gäller de 10 punkterna i min strategiska agenda är jag glad att se att vi redan har gjort framsteg inom två viktiga områden, Kina och USA. I Kina inledde vi ett samarbete med Horizon Robotics, och i USA började vi tillverka ID.4. Dessutom tog vi ytterligare ett steg mot att säkra tillgången på katodmaterial som behövs för våra ambitiösa planer för elbilsupprampning genom att lansera ett joint-venture med Umicore. Det har varit en fantastisk laginsats som måste fortsätta för att ta vår koncern till nästa nivå."

Arno Antlitz, koncernens finansdirektör: "Det här kvartalet har återigen visat Volkswagen-koncernens ekonomiska motståndskraft i en utmanande miljö, vilket var ytterligare ett steg mot att nå våra helårsmål. Resultaten drevs av särskilt starka prestationer från våra varumärken Premium och Sport & Luxury samt Financial Services."

Upprampning av elbilar

Volkswagen-koncernen fortsatte att göra framsteg med upprampningen av elbilar. Andelen elbilar uppgick till 6,8 % av de totala leveranserna under Q3, en sekventiell ökning under året, med Kina som fortsatt största drivkraft för elbilsleveranser. Hittills i år har 366 400 elbilar lämnats över till kunder över hela världen, en ökning med 25 % jämfört med 293 000 under samma period förra året. På grund av stark efterfrågan och pågående leveransbegränsningar ligger koncernens orderbank för elbilar i Västeuropa kvar på en hög nivå med över 350 000 fordon.

Återhämtning i Kina och stärkt konkurrenskraft

Koncernens återhämtning i Kina fortsätter att accelerera med 26 % ökning av leveranser under Q3 och 33 % ökning av leveranser i september. Framför allt fortsätter efterfrågan på elbilar i regionen att öka och leveranserna har hittills i år mer än fördubblats till 112 700 fordon (Q1-Q3 2021: 47 100). Koncernen är därmed på god väg att fördubbla leveranserna av elbilar i Kina, den största marknaden, även jämfört med föregående år som helhet.

För att öka innovationstakten och stärka sitt kundfokus på denna viktiga marknad, ingick Volkswagen-koncernens mjukvaruenhet Cariad ett nytt partnerskap med Horizon Robotics, en av de ledande leverantörerna av datorlösningar för smarta fordon i Kina. Samriskföretaget förväntas påskynda den regionala utvecklingen av system för avancerad förarassistans (ADAS) och autonom körning (AD) för den kinesiska marknaden.

Ett nytt kapitel för Volkswagen-koncernen i Nordamerika

Volkswagen-koncernens expansion på den amerikanska marknaden fortsatte under Q3, och de första ID.4-bilarna har rullat av monteringsbandet i Chattanooga, som nu sysselsätter fler än 4 500 personer för att möta kundernas efterfrågan på ID.4- och Atlas SUV-familjen. ID.4 är den första av Volkswagens elbilar som tillverkas i USA och är ett projekt med en investering på $7,1 miljarder i Nordamerika för att stärka koncernens produktportfölj samt regional FoU- och tillverkningskapacitet. Koncernen har som mål att 55 % av den amerikanska försäljningen ska vara helt elektrisk år 2030.

Ytterligare säkrad framtida elbilsproduktion

För att ytterligare säkra katodmaterial för framtida elbilar, tillkännagav PowerCo, Volkswagen-koncernens nya batteriföretag, ett samriskföretag under Q3 med Umicore, den belgiska teknikgruppen för cirkulär materialteknik för tillverkning av föregångare och katodmaterial i Europa. Från 2025 kommer samriskföretaget att förse PowerCo:s europeiska battericellsfabriker med material för tillverkning av elbilar. I slutet av årtiondet siktar samriskföretaget på att producera tillräckligt med katodmaterial årligen för att driva 2,2 miljoner elbilar.

Framgångsrik börsintroduktion för Porsche

Med börsintroduktionen av Porsche AG, har Volkswagen-koncernen tagit nästa steg i sin omställning från märkestillverkare till en vertikalt integrerad mobilitetsgrupp. Intäkterna från börsintroduktionen ger koncernen ytterligare flexibilitet att implementera sin elektriska strategi och är en viktig hävstång för att skapa långsiktigt hållbart värde för aktieägarna.

Arno Antlitz, koncernens finansdirektör: "En viktig milstolpe under kvartalet var Porsches framgångsrika börsintroduktion, en av de största börsintroduktioner som någonsin genomförts i Europa. Koncernens stabila nettolikviditet i kombination med intäkterna från börsintroduktionen gör att vi kan ta ytterligare viktiga steg mot elektrifiering. Medel på över 9 miljarder euro kommer att spela en avgörande roll för att finansiera och påskynda omställningen, i synnerhet genom att stödja utvecklingen av vår egen batteriverksamhet inom PowerCo."

"Vi förväntar oss att säker och effektiv leverans av batterier kommer att vara en viktig särskiljande faktor i vår bransch. PowerCo kommer att vara en avgörande konkurrensfördel i framtiden och kommer att bidra avsevärt positivt till vår verksamhet", säger Antlitz.

Volkswagen-koncernen har nöjet att låta våra aktieägare delta direkt i denna framgångsrika transaktion genom att dela ut en särskild utdelning på 19,06 euro per aktie. Därför har vi kallat till extra bolagsstämma den 16 december 2022. Utbetalningen beräknas därefter ske den 9 januari 2023.

Framtidsutsikter

Volkswagen-koncernen bekräftar utsikterna från den 28 juli 2022, i de flesta väsentliga avseenden.

Men leveranserna förväntas nu likna de tidigare årsnivåerna på grund av fortsatta begränsningar i leveranskedjan.

Volkswagen-koncernens försäljningsintäkter under 2022 förväntas vara 8 % till 13 % högre än föregående år, och för divisionen Personbilar 5 % till 10 % högre. När det gäller rörelsemarginalen fortsätter koncernen att förvänta sig att den hamnar i det övre intervallet på 7 % till 8,5 %. Redovisat nettokassaflöde förväntas ligga kvar på samma nivå som 2021. Under 2022 förväntas nettolikviditeten i divisionen Automotive dessutom vara upp till 15 % högre än föregående år, innan Porsches börsintroduktion.

Till följd av det strukturella underutbudet av halvledare kommer räkenskapsåret 2022 fortsättningsvis att belastas av flaskhalsar i utbudet. Vi förväntar oss att utbudet av halvledare kommer att förbättras ytterligare under fjärde kvartalet. Störningar i logistiken kan få ytterligare negativa effekter.

Utmaningar uppstår framför allt på grund av den ekonomiska miljön, ökad konkurrensintensitet, volatila råvaru- och valutamarknader, säkring av leveranskedjor och strängare utsläppsrelaterade krav.

Pressmeddelandet på engelska finns på Volkswagen Newsroom. Utvecklingen i siffror finns i bifogade tabeller.