30 okt 2023 | Pressmeddelande

Solid utveckling under de första nio månaderna för Audi-koncernen.

Audi-koncernen följer upp ett starkt första halvår och rapporterar ökade leveranser även efter nio månader. Mellan januari och september levererade märkesgruppen Progressive cirka 1 405 000 bilar av märkena Audi, Lamborghini och Bentley – 16 procent fler än under samma period föregående år. Ökningen var särskilt stark i USA och Europa. Försäljningsintäkterna ökade med 13 procent till 50,4 miljarder euro under de första nio månaderna, medan rörelseresultatet uppgick till 4,6 miljarder euro. Rörelsemarginalen på 9,1 procent låg inom målintervallet. Återigen visade märket med de fyra ringarna sin styrka i helt eldrivna modeller. Över 123 000 levererade bilar, en ökning med 60 procent, är ett bevis på framgången med elektrifieringsstrategin.

  • CFO Jürgen Rittersberger: “Stabil finansiell prestation under de första tre kvartalen med en rörelsemarginal inom målkorridoren"
  • Försäljningsdirektör Hildegard Wortmann: “Vi kan vara väldigt nöjda med ca 1,4 miljoner bilar trots den utmanande marknadssituationen”
  • Försäljningsintäkterna ökade till 50,4 miljarder euro under de tre första kvartalen, med ett rörelseresultat på 4,6 miljarder euro och ett nettokassaflöde på 3,5 miljarder euro.

”Även efter tredje kvartalet har Audi en stark finansiell ställning och kan i stort bekräfta prognosen för hela året”, säger Audis finansdirektör Jürgen Rittersberger. ”Trots en rad utmaningar har vi uppnått en tvåsiffrig omsättningstillväxt och ligger inom vår målkorridor för rörelsemarginalen.”

Märket Audi visar en markant ökning i leveranser

Från januari till september 2023 levererade märkesgruppen Progressive totalt nästan 1 405 000 bilar till kunderna. Jämfört med samma period förra året innebär det en avsevärd tillväxt på 16 procent.  Även leveranserna av märket Audi ökade med 16 procent.  Under de första tre kvartalen levererade märket över 1 387 000 bilar. September var också en stark månad med över 175 000 levererade Audi-bilar, vilket motsvarar en ökning med 24 procent jämfört med september 2022.

Audi uppnådde också en stark tillväxt för helt eldrivna modeller. Med över 123 000 levererade elbilar ökade märket med 60 procent och under september med hela 77 procent jämfört med föregående år. Audi Q4 e-tron stod för en betydande del av tillväxten (+162 procent). Andelen elbilar i märkesgruppens leveranser ökade till cirka 9 procent.

Hildegard Wortman: ”Försäljningen av elbilar fortsätter att öka”

"Vårt momentum inom elmobilitet fortsätter att öka, vilket tydligt framgår av ökningen på nästan 60 procent i leveranser av helt eldrivna Audi-modeller jämfört med föregående år. Under de första tre kvartalen levererade vi också fler bilar till våra kunder totalt sett än under samma period förra året. Med cirka 1,4 miljoner levererade bilar och en ökning på 16 procent trots den utmanande marknadssituationen kan vi vara mycket nöjda. Tack till alla Audi-medarbetare för denna starka prestation!"

Tillväxt på alla globala marknader, särskilt i Europa och USA

Under årets första nio månader var märket Audi på tillväxtkurs över hela världen. I Europa uppvisade de fyra ringarna en ökning på 24 procent, med knappt 559 000 levererade modeller under rapportperioden. Hemmamarknaden Tyskland stod för en stor del av den starka utvecklingen med närmare 185 000 bilar, ungefär 20 procent fler än under samma period förra året. Tillväxten för elbilar uppgick till 24 procent. I både Storbritannien och Italien levererade Audi 30 procent fler bilar än föregående år.

Lika stark var prestationen i USA, där Audi levererade knappt 168 000 bilar vilket var en ökning på över 26 procent. Framför allt var det elbilarna som bidrog med en ökning på 48 procent. Enbart under tredje kvartalet var tillväxten hela 93 procent.

Ett mycket bra tredje kvartal i Kina

I Kina uppvisade Audi en tillväxt på mer än 5 procent under de första tre kvartalen jämfört med samma period 2022, med cirka 522 000 levererade bilar. Ökningen var särskilt stark i september då märket med de fyra ringarna levererade över 72 000 bilar (+25%). Under tredje kvartalet uppgick ökningen till mer än 10 procent jämfört med samma period förra året.

Solida resultat under de tre första kvartalen

Baserat på leveranstillväxten ökade varumärkesgruppen sin omsättning från januari till september med 13,1 procent till 50 390 miljoner euro (2022: 44 561). Andelen intäkter i enlighet med EU-taxonomin ökade till 15,7 procent (2022: 12,4).

Audi-koncernens rörelseresultat efter tre kvartal uppgick till 4 595 miljoner euro (2022: 6 250). Minskningen jämfört med samma period förra året beror främst på negativa effekter av råvarusäkringar på 1,1 miljarder euro.

Medan dessa hade positiva effekterna under föregående år med 0,4 miljarder euro, belastade de rörelseresultatet med -0,7 miljarder euro under de tre första kvartalen 2023.  Högre materialkostnader påverkade också rörelseresultatet.

Totalt uppnådde Audi-koncernen en rörelsemarginal på 9,1 procent (2022: 14,0 procent), vilket ligger inom målkorridoren. Utan hänsyn till effekterna av råvarusäkringar skulle den operativa rörelsemarginalen uppgå till 10,5 procent.

Lamborghini levererade 7 744 (2022: 7 430) bilar under årets tre första kvartal, vilket motsvarar en tillväxt på 4,2 procent. Omsättningen ökade med 5,2 procent till 2 026 miljoner euro (2022: 1 926) och rörelseresultatet med 8,4 procent till 618 miljoner euro (2022: 570). Lamborghinis rörelsemarginal nådde imponerande 30,5 procent (2022: 29,6).

Bentley levererade 10 053 (2022: 11 316) bilar januari till september. Omsättningen uppgick till 2 309 miljoner euro (2022: 2 490) och rörelseresultatet till 506 miljoner euro (2022: 575). Varumärkets rörelsemarginal låg på 21,9 procent (2022: 23,1).

Ducati levererade 47 867 motorcyklar (2022: 49 858) under årets första nio månader. Omsättningen ökade något till 877 miljoner euro (2022: 872) och rörelseresultatet ökade med 28,1 procent till starka 140 miljoner euro (2022: 109). Ducatis rörelsemarginal ökade till 15,9 procent (2022: 12,5).

Audi-koncernens finansiella resultat sjönk något till 1 219 miljoner euro (2022: 1 283) till och med september 2023. Minskningen beror bland annat på Audi-koncernens verksamhet i Kina som ingår i det finansiella resultatet med 669 miljoner euro (2022: 823). Detta kompenserades delvis av ränteintäkter och värdepapper.

Resultat efter skatt efter de tre första kvartalen 2023 uppgick till 4 472 miljoner euro (2022: 5 817).

Audi-koncernens nettokassaflöde efter nio månader uppgick till solida 3 498 miljoner euro (2022: 4 579). Utöver det lägre resultatet efter skatt beror minskningen främst på högre kostnader, särskilt för förnyelsen av koncernens produktportfölj. Förändringar i rörelsekapitalet påverkade också kassaflödet.

Prognosen för 2023 i huvudsak bekräftad

För 2023 förväntar sig Audi-koncernen fortsatt leveranser på mellan 1,8 och 1,9 miljoner bilar och en omsättning på mellan 69 och 72 miljarder euro. Rörelsemarginalen förväntas ligga i den nedre delen av intervallet på 9 till 11 procent. Baserat på nuvarande planering förväntas nettokassaflödet ligga i den lägre änden av prognosintervallet på mellan 4,5 miljarder och 5,5 miljarder euro. Andelen forsknings- och utvecklingskostnader förväntas vara måttligt över 6–7 procentskorridoren. Korridoren för avkastning på investeringar har justerats till 17–20 procent (tidigare: 19 till 22).

För mer information, gå in på: [Kvartalsuppdatering och faktapaket för Q3 2023]

Nyckeltal Audi-koncernen

1–9/2023

1–9/2022

Audi-koncernen, leveranser

1,404,833

1,212,275

Audi-koncernen, försäljningsintäkter Mio €

50,390

44,561

Audi-koncernen, rörelseresultat Mio €

4,595

6,250

Audi-koncernen, rörelsemarginal %

9.1

14.0

Audi-koncernen, finansiellt resultat Mio €

1,219

1,283

Audi-koncernen, resultat efter skatt i Mio €

4,472

5,817

Audi-koncernen, nettokassaflöde, Mio €

3,498

4,579

Kundleveranser varumärket Audi

1–9/2023

1–9/2022

Ökning vs. 2022

Globalt

1,387,036

1,193,529

+16.2%

Europa

558,632

449,340

+24.3%

– Tyskland

184,851

154,543

+19.6%

– Storbritannien

104,097

80,069

+30.0%

– Frankrike

36,026

31,042

+16.1%

– Italien

51,059

39,440

+29.6%

– Spanien

31,392

25,578

+22.7%

-  Sverige

12,997 9,167

+41,8%

USA

167,880

132,821

+26.4%

Mexico

9,627

7,386

+30.3%

Brasilien

4,489

3,737

+20.1%

Kina och Hong Kong

521,611

496,235

+5.1%