05 maj 2023 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen inleder 2023 med en stark ökning av omsättning och underliggande rörelseresultat

Volkswagen-koncernen har fått en en solid start på verksamhetsåret 2023. Trots den utmanande globala miljön ökade omsättningen och rörelseresultatet före engångsposter kraftigt under det första kvartalet.

  • Den starka omsättningstillväxten under första kvartalet är främst drivet av volymåterhämtning i EU och Nordamerika – upp 22 procent till 76 miljarder euro
  • Kraftig ökning av rörelseresultatet med 35 procent till 7,1 miljarder euro före engångsposter, huvudsakligen från råvarusäkring; rörelsemarginal före engångsposter på cirka 9 procent
  • Rörelseresultatet blev 5,7 miljarder euro med en rörelsemarginal på 7,5 %
  • Nettokassaflöde för fordonsdivisionen: 2,2 miljarder euro i slutet av Q1 2023
  • Leveranserna av helt eldrivna bilar steg med 42 procent till 141 000 under första kvartalet (7 procent av de totala leveranserna)
  • Koncernen ser en fortsatt stark efterfrågan med en orderstock på 1,8 miljoner fordon enbart i Västeuropa, varav 260 000 helt eldrivna bilar.
  • Med 10-punktsplanen som grund fortsätter koncernen att systematiskt investera i digitalisering och elektrifiering av företaget, både i Europa och i globala tillväxtregioner som Nordamerika och Kina.
  • Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens CFO och COO, kommenterar: "Volkswagen-koncernen har fått en lovande start på räkenskapsåret 2023. Vi såg en stark tillväxt i försäljning och rörelseresultat före de negativa värderingseffekterna från råvarusäkringstransaktioner. Med denna solida prestation och en orderstock på 1,8 miljoner fordon i slutet av första kvartalet bekräftar vi våra ekonomiska prognoser för 2023."

Omsättningen ökade med 22 procent till 76 miljarder euro, främst drivet av en återhämtning av försäljningsvolymerna i Europa och Nordamerika. Dessutom hade en förbättrad prissättning en positiv effekt.

Rörelseresultatet före värderingseffekter från råvarusäkringstransaktioner ökade med 35 procent till 7,1 miljarder euro. Motsvarande marginal ökade till 9,3 procent och låg över den prognostiserade målkorridoren för Volkswagen-koncernen på 7,5 till 8,5 procent.

Rörelseresultatet minskade på årsbasis från 8,3 miljarder euro till 5,7 miljarder euro, främst på grund av negativa värderingseffekter från råvarusäkringstransaktioner, som uppgick till 1,3 miljarder euro under det första kvartalet 2023. Under föregående kvartal hade rörelseresultatet dragit nytta av positiva effekter från råvarusäkring på 3,2 miljarder euro. Rörelsemarginalen var 7,5 procent under det första kvartalet 2023.

Fordonsdivisionen (Automotive Division) genererade ett nettokassaflöde på 2,2 miljarder euro under det första kvartalet. Rörelsekapitalet, som belastades av fortsatta störningar i logistikkedjorna, ökade med 1,9 miljarder euro på årsbasis. Nettokassaflödet inkluderade också kassautflöden på 0,4 miljarder euro från fusions- och förvärvstransaktioner under kvartalet.

Nettolikviditeten i fordonsverksamheten minskade till 38,4 miljarder euro, vilket var förväntat på grund av betalningen av den särskilda utdelningen i samband med börsintroduktionen av Porsche AG. Minskningen var dock mindre än den särskilda utdelningen till aktieägarna.

Koncernen fortsatte att systematiskt implementera sin strategi för helt eldrivna bilar och ökade leveranserna med 42 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Leveranserna uppgick till 141 000 helt eldrivna bilar, vilket utgjorde en andel på cirka 7 procent av de totala leveranserna.

De totala leveranserna fortsatte att återhämta sig och ökade till 2,04 miljoner enheter, vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med första kvartalet 2022 (1,9 miljoner enheter). I mars 2023 ökade de globala leveranserna avsevärt med 23,9 procent jämfört med samma månad föregående år.

Leveranserna i Kina minskade med 14,5 procent under första kvartalet, men koncernen är övertygad om att leveranserna i regionen kommer att återhämta sig under återstoden av året tack vare det utökade modellutbudet och Kinaspecifik teknik.

Med en hög orderstock på 1,8 miljoner fordon i Västeuropa, inklusive 260 000 elbilar, är kundernas efterfrågan på bilar från Volkswagen-koncernen fortsatt stark.

Mot bakgrund av dessa solida siffror bekräftar Volkswagen-koncernen sina prognoser för verksamhetsåret 2023 som publicerades den 3 mars 2023.

Arno Antlitz, CFO och COO för Volkswagen-koncernen, kommenterar:
– Volkswagen-koncernen har fått en lovande start på räkenskapsåret 2023. Innan negativa värderingseffekter från råvarusäkringstransaktioner växte vi starkt både vad gäller försäljning och rörelseresultat. Med denna solida prestation och en orderstock på 1,8 miljoner fordon i slutet av första kvartalet bekräftar vi våra prognoser för hela 2023.

– Koncernen kommer fortsätta att göra målmedvetna investeringar i sina viktigaste tillväxtregioner över hela världen. Under första kvartalet tillkännagav vi planer på en ny fabrik i USA för det ikoniska varumärket Scout i det mycket attraktiva segmentet för robusta suvar och pickuper. Vi tillkännagav också koncernens första icke-europeiska battericellsfabrik i Kanada och presenterade nya Volkswagen ID.7 samtidigt på flera platser i världen, bland annat på bilsalongen i Shanghai, fortsätter Arno Antlitz.

Fortsatt expansion i Kina och Nordamerika

Med sin strategi ”In China, for China” har koncernen infört det nya projektet ”100% TechCo”, som kombinerar forskning och utveckling av bilar och komponenter samt inköp. Detta förväntas minska utvecklingstiderna för nya produkter och tekniker med cirka 30 procent. Koncernen planerar att investera 1 miljard euro för att etablera ett nytt innovationscenter för helt uppkopplade elbilar med huvudkontor i Hefei.

Volkswagen fortsätter att samarbeta med partners på plats, till exempel samriskföretaget mellan CARIAD och Horizon Robotics, för att påskynda utvecklingen av automatiserad körning i Kina och möjliggöra snabbare mjukvaruutveckling av Kinaspecifika teknikkoncept. Koncernen presenterade också ID.7 i bland annat Kina – ytterligare en milstolpe på vägen mot en helt eldriven modellserie.

I Nordamerika utökar koncernen sin globala batteriverksamhet med koncernens första icke-europeiska battericellsfabrik i Kanada. Nya modeller som ID. Buzz kommer att utöka portföljen av helt eldrivna bilar i USA. Koncernen driver också sin ”Electrify America Boost Plan” för att fördubbla antalet laddningspunkter till 8 000 fram till 2026.

Genom att elektrifiera det ikoniska varumärket Scout går koncernen in i det mycket attraktiva segmentet för robusta suvar och pickuper. Planerna på att utöka laddningskapaciteten i USA kompletteras med byggandet av en fabrik i South Carolina med en kapacitet på 200 000 elbilar per år.

Resultat för de olika varumärkesgrupperna

I varumärkesgruppen Volym ökade försäljningen av bilar med 36 procent jämfört med samma period föregående år och leveranserna ökade med 30 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 miljarder euro och rörelsemarginalen ökade med 1,7 procentenheter till 5,3 procent.

Varumärkesgruppen Premium hade en stabil utveckling med ett rörelseresultat på 1,8 miljarder euro och en rörelsemarginal på 10,8 procent. Negativa effekter från värdering av verkligt värde på 0,4 miljarder euro påverkade rörelseresultatet under det första kvartalet 2023. Nettokassaflödet påverkades av investeringar i produktionskapacitet för elbilar och en ökning av rörelsekapitalet.

Inom varumärkesgruppen Sport & Luxury var rörelsemarginalen för Porsche stabilt på 18,5 procent tack vare högre volymer, förbättrad prissättning och bättre produktmix. Nettokassaflödet i fordonsdivisionen var över den solida nivån föregående år.

TRATON

TRATON rapporterade en ökning av fordonsförsäljningen med 25 procent, och en total försäljningsökning med 31 procent tack vare stark volymtillväxt, positiva prismixeffekter och fordonstjänster. Rörelsemarginalen ökade till 8 procent (Q1 2022: 4 procent) tack vare bättre kapacitetsutnyttjande och positiva prismixeffekter, vilket kompenserade för högre insatskostnader.

Nettokassaflödet visade en kraftig ökning trots ytterligare ökning av rörelsekapitalet till följd av förbättrat rörelseresultat och intäkter från koncernintern försäljning av Scania Finance Russia. På grund av den solida starten höjde TRATON sin prognos för rörelsemarginalen under 2023 till ett intervall på 7 till 8 procent (tidigare 6 till 7 procent).

CARIAD

CARIAD ökade sin omsättning med 53 procent tack vare licensintäkter från märken inom koncernen. Rörelseresultatet var stabilt på -0,4 miljarder euro och dessutom gjordes investeringar i mjukvaruplattformar.

Kapitalmarknadsdagen den 21 juni

På kapitalmarknadsdagen den 21 juni kommer Volkswagen-koncernen att uppdatera sin strategi. Presentationen kommer att fokusera på det nya teamet, den nya entreprenörsandan, de starka teknikplattformarna och hur detta kommer att gynna varumärkesgrupperna, samt regionala strategier och framtida finansiella mål.

Mer information

Mer detaljer om det första kvartalet finns i den bifogade delårsrapporten (PDF, engelska), som släpptes den 4 maj.